Condicions Legals d'ús del lloc www.figuresdepessebre.com

.

1. Objecte

.

Les presents Condicions Legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web www.figuresdepessebre.com (d'ara endavant "lloc").

.

L'ús o accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i les accepta íntegrament.

.

2. Propietat del lloc

.

De conformitat amb la Llei 34/2002 d'11 de juliol i la resta de legislació aplicable, l'informem que aquest lloc web és propietat de l'entitat amb denominació social Montserrat Ribes Daviu (en endavant "l'empresa "), amb NIF nº 39004656Z i domicili social al carrer Centre nº 1 de 08211 Castellar del Vallès (Barcelona - Espanya).

.

Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb l'empresa es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física o mitjançant correu electrònic a l'adreça mribesda@outlook.com.

.

Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen els productes i els serveis (en endavant "materials"), són propietat de l'empresa i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual i industrial.

.

Pel simple ús del lloc l'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els materials d'aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements o informació obtinguts a través dels mateixos.

.

3. Funcionament del lloc

.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques o jurídiques amb capacitat legal suficient d'acord amb la legislació vigent. De manera excepcional podran fer servir el lloc els menors d'edat amb autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec faci del lloc.

.

L'empresa es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés a aquest lloc.

.

Així mateix l'empresa es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat d'avís previ, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
.

Els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser inexacta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

.

4. Ús de cookies

.

L'informem que aquest lloc utilitza cookies per al seu correcte funcionament, per tal de millorar les seves visites al lloc i personalitzar la navegació.

.

Les cookies són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només les pot llegir el servidor que allotja el lloc web.

.

Vostè pot eliminar les cookies des de les eines del seu navegador.

.

5. Responsabilitat dels usuaris

.

L'ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc per l'empresa serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari .

.

L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc, no emprant-los per realitzar activitats il.lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel.lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable enfront de l'empresa i a tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.

.

En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.

.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés a aquest lloc web.

.

6. Exclusió de garanties i responsabilitats

.

Malgrat que l'empresa realitza tots els esforços raonables que estan a la seva mà, no pot garantir la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal.libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ja que es poden veure afectats per nombrosos factors aliens a ella.

.

L'empresa no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.

.

L'empresa no garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de software potencialment perillós, i declina qualsevol responsabilitat derivada de la transmissió i propagació dels mateixos.

.

7. Durada i revisió

.

L'empresa es reserva el dret a revisar unilateralment i sense previ avís les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc.

.

Malgrat que la relació jurídica entre l'empresa i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment en què l'empresa modifiqui les presents condicions generals d'ús del lloc. Quan l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis del lloc després de la modificació, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

.

8. Llei aplicable i jurisdicció

.

Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis.

Crear compte

Crear un nou compte