Condicions Legals d'ús del lloc www.figuresdepessebre.com

1. - Objecte
      Les presents Condicions Legals regulen l'ús i les condicions d'accés del lloc web www.figuresdepessebre.com (d'ara endavant "lloc").
      L'ús o accés a aquest lloc implica que vostè (en endavant "usuari") reconeix haver llegit i comprès les presents condicions legals d'ús, i les accepta íntegrament.

2. - Propietat del lloc
      De conformitat amb la Llei 34/2002 d'11 de juliol i la resta de legislació aplicable, l'informem que aquest lloc web és propietat de l'entitat amb denominació social Montserrat Ribes Daviu (en endavant "l'empresa "), amb NIF nº 39004656Z i domicili social al carrer Centre nº 1 de 08211 Castellar del Vallès (Barcelona - Espanya).
      Llevat que expressament s'estableixi d'una altra manera, les comunicacions amb l'empresa es podran realitzar mitjançant correu ordinari a l'adreça física o mitjançant correu electrònic a l'adreça mribesda@outlook.com.
      Tots els continguts del lloc, incloent, a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programari, codi de programació, textos, icones, i els noms que identifiquen els productes i els serveis (en endavant "materials"), són propietat de l'empresa i estan protegits per la legislació vigent en matèria de propietat intel.lectual i industrial.
      Pel simple ús del lloc l'usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els materials d'aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d'acord amb les condicions aplicables, obligant-se a no realitzar ni directament ni indirectament una explotació comercial ni dels serveis ni dels materials, elements o informació obtinguts a través dels mateixos.

3. - Funcionament del lloc
      Amb caràcter general només podran utilitzar aquest lloc les persones físiques o jurídiques amb capacitat legal suficient d'acord amb la legislació vigent. De manera excepcional podran fer servir el lloc els menors d'edat amb autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l'ús que el menor a càrrec faci del lloc.
      L'empresa es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, unilateralment i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l'estructura, el funcionament o les condicions d'accés a aquest lloc.
      Així mateix l'empresa es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat d'avís previ, l'accés a aquest lloc per realitzar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora.
      Els usuaris del lloc són conscients i accepten que part de la informació continguda en ell podria ser inexacta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. És d'exclusiva responsabilitat de l'usuari avaluar l'exactitud i/o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d'aquest lloc.

4. - Ús de cookies
      L'informem que aquest lloc utilitza cookies per al seu correcte funcionament, per tal de millorar les seves visites al lloc i personalitzar la navegació.
      Les cookies són fitxers de text que els servidors que allotgen llocs web envien als navegadors dels seus usuaris. Les cookies no es poden executar ni poden contenir virus, i només les pot llegir el servidor que allotja el lloc web.
      Vostè pot eliminar les cookies des de les eines del seu navegador.

5. - Responsabilitat dels usuaris
      L'ús dels continguts i serveis oferts en aquest lloc per l'empresa serà sota l'exclusiu risc i responsabilitat de l'usuari .
      L'usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el lloc, no emprant-los per realitzar activitats il.lícites o constitutives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre propietat intel.lectual i industrial, o qualsevol altra norma de l'ordenament jurídic aplicable, sent l'únic responsable enfront de l'empresa i a tercers per l'incompliment del que s'estableix aquí.
      En tot cas, l'usuari haurà d'aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap tipus de confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o en nom d'aquests.
      En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, recordi que l'adreça IP del seu ordinador queda registrada pel simple accés a aquest lloc web.

6. - Exclusió de garanties i responsabilitats
      Malgrat que l'empresa realitza tots els esforços raonables que estan a la seva mà, no pot garantir la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal.libilitat del funcionament d'aquest lloc, dels seus serveis o els seus continguts, ja que es poden veure afectats per nombrosos factors aliens a ella.
      L'empresa no està obligada a actualitzar el contingut d'aquest lloc i no serà responsable de la no actualització de la informació.
      L'empresa no garanteix que aquest lloc web o els servidors que l'allotgen estiguin lliures de virus i d'altres tipus de software potencialment perillós, i declina qualsevol responsabilitat derivada de la transmissió i propagació dels mateixos.

7. - Durada i revisió
      L'empresa es reserva el dret a revisar unilateralment i sense previ avís les presents condicions d'ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entraran en vigor tan aviat quedin publicades en aquest lloc.
      Malgrat que la relació jurídica entre l'empresa i l'usuari, derivada de l'accés i utilització del lloc, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment en què l'empresa modifiqui les presents condicions generals d'ús del lloc. Quan l'usuari accedeixi i utilitzi els serveis del lloc després de la modificació, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre ambdues parts de caràcter igualment indefinit.

8. - Llei aplicable i jurisdicció
      Aquest lloc es troba ubicat i és operat des d'Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest lloc es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d'Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis.